PROSTOR-REKONSTRUKCIJA (2015.)
Radovi, Rekonstrukcija i 1:1, se temelje na vizualnom eksperimentu u mediju digitalnog videa i fotografije te su objedinjeni u jednu cjelinu nazvanu ,,Prostor-rekonstrukcija” kojom pokušavam uspostaviti povijesnu referencu sa žanrom portretnog slikarstva kao jednom od glavnih tema zapadnjačke umjetnosti. Budući da živim u vremenu masovnih medija u kojem je virtualna stvarnost na neki način zamijenila realnost/zbilju, želja mi je bila prikazati defragmentiranu realnost i gubljenje identiteta pojedinca koji kao da je izgubio svako čvrsto uporište i nadu da će uspostaviti cjelovitu sliku o sebi.

 

Prostor-rekonstrukcija, SKC Rijeka

 

DEKOMPOZICIJE (I) INDENTITET(A)
Rad Krunoslava Dundovića iz Osijeka, nazvan Rekonstrukcija, vizualni je eksperiment izveden u mediju videa koji pri pažljivom posmatranju dobija obrise kubističkog (auto)portreta. Dekompozicija se ostvaruje postupkom kolažiranja mikro-kadrova, čije različite temporalnosti razbijaju linearnu kompoziciju, stavljajući u prvi plan kvadratnu strukturu slike. Kako sam umetnik kaže, njegov je rad pokušaj da se slika videom, odnosno nastao je iz želje da video tretira kao slikarski medij, koji uspostavlja istorijsku referencu na žanr portretnog slikarstva. Utisak poliperspektive koja je ostvarena simultanim pojavljivanjem diferencijalnog vremena u uskoj je vezi sa raslojavanjem celine i stvaranjem utiska da je svaki kvadrat zasebna vizualna ploha, sa autonomnim trajanjem. Konstantne mikro transformacije svakog od pojedinačnih kadrova/kvadrata, vidljive kao podrhtavanje kadra ili promena osvetljenja, intenziviraju izualnu dinamiku portreta i doprinose utisku živosti predstavljenog lika. Napuštajući pravolinijski način (o)slika(v)anja portreta, Dundović će eksponirati egzistencijalno vreme rasutog trajanja, koje u semantičkom smislu znači nemogućnost koherentnog i fiksiranog identiteta. Na taj način se umetnička gesta kreće u pravcu afirmiranja jedne dijalektičke percepcije/svesti koja umesto celovitog, čvrstog i racionalnog subjekta pretpostavlja fluidnu subjektivnost sazdanu od afekata, želja i intenziteta. Rad Rekonstrukcija je svojevrsni hommage postmodernističkom ubrzanju, defragmentiranoj realnosti, raslojenoj percepciji i deliričnom identitetu koji je izgubio svako čvrsto uporište i nadu da će uspostaviti celovitu sliku o sebi.

Andrej Mirčev

 

 

1:1, fotokolaž u lightbox-u

 

Rekonstrukcija 1 (autoportret), video rad

 

Rekonstrukcija 2, video rad

 

1:1, Izazovi medija danas, Galerija Kazamat, HDLU Osijek

 

 

© 2017 all rights reserved